e-posters
EUROSPINE 2019 HELSINKI

Progr. No. P16

The position of the vertebral artery V1 segment relative to the C7 vertebra

Category 03. Craniocervical Junction (all pathologies)
Author Chikara Ushiku
co authors Shigeru Soshi, Takeshi Inoue, Akira Shinohara, Kei Shinohara, Anri Ohkawa, Takayoshi Kajiwara, Yoshiharu Nakajima, Shunsuke Katsumi, Keishi Marumo
Institution Dept of Orthopaedic Surgery, The Jikei University Kashiwa Hospital, Chiba, Japan
 
Poster
   Click to view poster