e-posters
EUROSPINE 2019 HELSINKI

Progr. No. P35

Test-to-retest reproducibility of the walking test for intermittent claudication associated with lumbar spinal stenosis

Category 05. Degenerative (thoracolumbar)
Author Shinji Tanishima
co authors Li Shugang, Li Weishi, Sun Tiansheng, Yang Huilin, Hu Jianzhong, Zheng Yanping, Luo Zhuojing, Jie Zhao, Bingqiang Wang, Hideki Nagashima, Qiu Guixing
Institution Department of Orthopedic Surgery,Tottori-University Hospital, Yonago, Japan
 
Poster
   Click to view poster