e-posters
EUROSPINE 2019 HELSINKI

Progr. No. QF103

A Study of Atlantoaxial Rotatory Fixation Treatment

Category 03. Craniocervical Junction (all pathologies)
Author Yusuke Oshita
co authors Kazuyuki Segami, Hiroshi Maruyama, Akira Matsuoka, Ichiro Okano, Yoshifumi Kudo, Toshiyuki Shirahata, Yushi Hoshino, Koji Kanzaki, Tomoaki Toyone
Institution Dept. of Orthop. Surg., Showa-Univ. Northern Yokohama Hosp., Yokohama, Japan
 
Poster
   Click to view poster